2018-06-13

Przetwarzanie Danych Osobowych

JAKIE DANE PRZETWARZAMY W NASZEJ PLACÓWCE I JAKIE MAMY PRAWA Z TYM ZWIĄZANE.

 

Szanowni Państwo,
 
z dniem 25 maja 2018 r. zmieniają się obowiązujące przepisy z zakresu ochrony danych osobowych. Zaczyna bowiem obowiązywać Ogólne Rozporządzenie z dnia 27 kwietnia 2016 r. o ochronie danych osobowych („RODO”).
W tej informacji przedstawiamy najważniejsze zagadnienia dotyczące przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych. 
Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych na podstawie obowiązku prawnego ciążącego na administratorze
zgodnie z art. 13 i 14 RODO informujemy:

§ 1. Kto jest administratorem danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane dane osobowe przetwarzane w placówce, jest Publiczna Szkoła Podstawowa im. księdza Jana Twardowskiego w Januszkowicach z siedzibą, ul. Lesiany 6, 47-330 Januszkowice (dalej „placówka”).

§ 2. Jak się z nami skontaktować, żeby uzyskać więcej informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

Można do nas napisać - sekretariat@pspjanuszkowice.pllub na adres Publiczna Szkoła Podstawowa w Januszkowicach z siedzibą, ul. Lesiany 6, 47-330 Januszkowice.

§ 3. Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych Pana Artura Krzyża, z którym można się Pani / Pan skontaktować poprzez email iodo@orange.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

§ 4. Skąd mamy dane które przetwarzamy?

Twoje dane otrzymaliśmy od Ciebie podczas przyjmowania przez nas wniosków, korespondencji lub innych dokumentów, których byliśmy adresatem, a w szczególnych przypadkach pobraliśmy je z rejestrów publicznych lub otrzymaliśmy od innych osób.

Przekazaliście nam je :

·         Podczas procesów rekrutacyjnych dzieci

·         Podczas procesów zatrudniania pracowników w placówce

·         W trakcie czynności zawierania umów cywilno-prawnych

Otrzymaliśmy je:

·         Od rodziców i prawnych opiekunów którzy wskazali nam osoby upoważnione do odbioru dzieci z placówki

§ 5. Jakie kategorie danych przetwarzamy

W przypadku, gdy to nie Ty przekazywałeś nam swoje dane osobowe, informujemy, że dane, które przetwarzamy, należą do kategorii danych identyfikacyjnych, o stanie zdrowia oraz biometrycznych.

§ 6. Jaki jest cel i podstawa prawna przetwarzania Twoich danych osobowych przez naszą placówkę?

Celem zbierania danych jest dopełnienie obowiązków określonych w przepisach prawa,

przetwarzamy dane osobowe zgodnie z obowiązującym prawem.

Dla danych pracowników placówki są to:

·         Ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz.U.2016.1666 t.j. Z dnia 2016.10.12).

·         Obwieszczenie Ministra rodziny, pracy i polityki społecznej z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie zakresu prowadzenia przez pracodawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowadzenia akt osobowych pracownika.

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Dla danych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) są to:

 

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11 sierpnia 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu danych gromadzonych w bazach danych oświatowych, zakresu danych identyfikujących podmioty prowadzące bazy danych oświatowych, terminów przekazywania danych między bazami danych oświatowych oraz wzorów wydruków zestawień zbiorczych.

·         Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 29 sierpnia  2014  r.  w  sprawie sposobu prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu  nauczania,  działalności  wychowawczej  opiekuńczej  oraz  rodzajów  tej dokumentacji;

·         Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 15 maja 2014 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do publicznych szkół i publicznych placówek artystycznych oraz przechodzenia z jednych typów szkół do innych.

·         Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203 oraz z 2018 r. poz. 650).

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

 

Dla danych kontrahentów:

·         Ogólne rozporządzenie o ochronie danych (RODO), artykuł 6, ust. 1, lit. b — (Przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy)

·         Ustawa o rachunkowości z dnia 29 września 1994 r.,

·         Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

§ 7. Jakie uprawnienia wobec naszej placówki w zakresie przetwarzanych danych posiadają osoby, których dane przetwarzamy?

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)), tj.:

·         prawo żądania dostępu do danych osobowych,

·         prawo żądania sprostowania ich oraz żądania usunięcia danych (bycia zapomnianym),

·         żądania ograniczenia ich przetwarzania, prawo do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,

·         prawo do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

Z uprawnień tych można skorzystać, gdy:

  • w odniesieniu do żądania sprostowania danych: zauważymy, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
  • w odniesieniu do żądania usunięcia danych: nasze dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane, cofniemy naszą zgodę na przetwarzanie danych, zgłosimy sprzeciw wobec przetwarzania danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa.
  • w odniesieniu do żądania ograniczenia przetwarzania danych: gdy nasze dane są nieprawidłowe – można żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych, dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie będziemy chcieli, aby zostały usunięte, dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne do obrony lub dochodzenia roszczeń lub wniesiemy sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu
  • w odniesieniu do żądania przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody lub umowy zawartej oraz, gdy przetwarzanie to odbywa się w sposób automatyczny.

 

§ 8. Komu udostępniamy dane osobowe?

Państwa dane są przekazywane podmiotom mającym podstawę prawną otrzymania takich informacji. Dane osobowe udostępniamy również podmiotom wspierającym nas w świadczeniu usług na podstawie umów powierzenia przetwarzania danych.

§ 9. Jak długo przechowujemy dane osobowe?

Przechowujemy dane zgodnie z obowiązującą w naszej placówce instrukcją kancelaryjną oraz obowiązującym w tym zakresie prawem. Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny dla zapewnienia ciągłości funkcjonowania systemów informatycznych.

§ 10. Czy przetwarzamy dane osobowe automatycznie (w tym poprzez profilowanie) w sposób wpływający na nasze prawa?

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.

§ 11.PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO


Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.


Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

§ 12. Czy podanie danych osobowych jest wymogiem prawnym i jakie są konsekwencje niepodania danych?

Podanie danych jest wymogiem prawnym nakładanym przez akty prawne wymienione w niniejszej klauzuli informacyjnej. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało:

Dla danych pracowników placówki — niezawarciem umowy o pracę,

Dla danych kontrahentów – niepodjęciem współpracy,

Dla danych uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) – skierowaniem wniosków o uzyskanie tych danych do odpowiednich organów państwa.

Przeczytaj, jak przetwarzamy Twoje dane

Tożsamość administratora

Administratorem danych jest Minister Cyfryzacji, mający siedzibę w Warszawie (00-060) przy ul. Królewskiej 27.

Dane kontaktowe administratora

Z administratorem można się skontaktować poprzez adres email mc@mc.gov.pl, formularz kontaktowy pod adresem https://www.gov.pl/cyfryzacja/kontakt, lub pisemnie na adres siedziby administratora.

Dane kontaktowe inspektora ochrony danych osobowych

Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym może się Pani / Pan skontaktować poprzez email iod@mc.gov.pl. Z inspektorem ochrony danych można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.

Cele przetwarzania i podstawa prawna przetwarzania

Pani / Pana dane będą przetwarzane w celu realizacji obowiązku prawnego o którym mowa w art. 9 ust. 4 pkt 3) oraz art. 9 ust. 4 a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.

Odbiorcy danych lub kategorie odbiorców danych

Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora tj. Centralnemu Ośrodkowi Informatyki.

Okres przechowywania danych

Dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do utrzymania Scentralizowanego Systemu Dostępu do Informacji Publicznej.

Prawa podmiotów danych

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych oraz prawo żądania ich sprostowania oraz usunięcia po okresie, o którym mowa powyżej.

Prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego

Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych w państwie członkowskim Pani / Pana zwykłego pobytu, miejsca pracy lub miejsca popełnienia domniemanego naruszenia.
Biuro Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO)
Adres: Stawki 2, 00-193 Warszawa
Telefon: 22 860 70 86

Informacja o dobrowolności lub obowiązku podania danych

Podanie przez Panią/Pana danych osobowych niezbędne, do stworzenia stron Biuletynu Informacji Publicznej, o których mowa w ust. 2, oraz przetwarzania informacji publicznych, w tym ich przeszukiwania według kryteriów przedmiotowych i podmiotowych.
Zapoznałem się